Đón Valentine tại nhà hàng Pháp S Villa

𝐍𝐡𝐚̀ 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐒 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 , 𝐧𝐠𝐨̂𝐢 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 𝐭𝐡𝐮̛̣ sở hữu nét đẹp 𝐜𝐨̂̉ 𝐤𝐢́𝐧𝐡, 𝐬𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐨̣𝐧𝐠 & 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐥𝐢̣𝐜𝐡 trên con phố 𝐌𝐚𝐢 𝐇𝐚̆́𝐜 Đ𝐞̂́ được 𝐍𝐀𝐆 𝐓𝐨̂ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̂𝐧 bài trí 𝐧𝐡𝐢𝐞̂̀𝐮 𝐠𝐨́𝐜 đ𝐞̣𝐩, 𝐧𝐠𝐡𝐞̣̂ 𝐭𝐡𝐮𝐚̣̂𝐭.

~𝐒 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 đưa ra 𝐬𝐞𝐭 𝐦𝐞𝐧𝐮 dành cho 𝟎𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 vô cùng hấp dẫn nhân dịp lễ Valentine.

~𝐂𝐡𝐢̉ 𝐯𝐨̛́𝐢 𝟏,𝟓𝟓𝟎,𝟎𝟎𝟎 vnd trọn gói cho 𝟎𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢 𝐛𝐚𝐨 𝐠𝐨̂̀𝐦 :
- 𝟎𝟐 𝐬𝐞𝐭 𝐦𝐞𝐧𝐮 𝐏𝐡𝐚́𝐩 𝐜𝐡𝐨 𝟎𝟐 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢.
- 𝟎𝟐 𝐥𝐲 𝐫𝐮̛𝐨̛̣𝐮 𝐕𝐚𝐧𝐠 Đ𝐨̉ 𝐧𝐨́𝐧𝐠.
- 𝐓𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐭𝐡𝐞𝐨 𝐬𝐚̆́𝐜 đ𝐨̉ cua hoa hong.
- 𝐊𝐡𝐨̂𝐧𝐠 𝐠𝐢𝐚𝐧 𝐜𝐡𝐞𝐜𝐤𝐢𝐧 𝐥𝐲́ 𝐭𝐮̛𝐨̛̉𝐧𝐠
- 𝐏𝐡𝐨̀𝐧𝐠 𝐭𝐢𝐞̣̂𝐜 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́ 𝐚̂𝐦 𝐭𝐡𝐚𝐧𝐡, 𝐦𝐚̀𝐧 𝐜𝐡𝐢𝐞̂́𝐮.
- 𝐂𝐨́ 𝐜𝐡𝐨̂̃ đ𝐞̂̉ 𝐱𝐞 thuan tien
- 𝐀̂𝐦 𝐧𝐡𝐚̣𝐜 𝐜𝐮𝐨̂́𝐢 𝐭𝐮𝐚̂̀𝐧.
~Đặc biệt được 𝐍𝐀𝐆 𝐓𝐨̂ 𝐓𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐓𝐚̂𝐧 ghi lại 𝐧𝐡𝐮̛̃𝐧𝐠 𝐤𝐡𝐨𝐚̉𝐧𝐡 𝐤𝐡𝐚̆́𝐜 đ𝐞̣𝐩 tại 𝐒 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚 nếu đặt lịch trước.

~𝐒𝐞𝐭 𝐌𝐞𝐧𝐮 𝐜𝐡𝐨 𝟎𝟏 𝐧𝐠𝐮̛𝐨̛̀𝐢.
❄𝐊𝐡𝐚𝐢 𝐕𝐢̣:
- 𝐒𝐮́𝐩 𝐭𝐨̂𝐦 𝐒 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚.
- 𝐒𝐚𝐥𝐚𝐝 𝐫𝐚𝐮 𝐱𝐚𝐧𝐡 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐝𝐚̂́𝐦 𝐘́.
- 𝐒𝐨̀ đ𝐢𝐞̣̂𝐩 𝐍𝐡𝐚̣̂𝐭 𝐚́𝐩 𝐜𝐡𝐚̉𝐨, 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡 𝐝𝐚̂𝐲, 𝐧𝐚̂́𝐦 𝐭𝐮̛𝐨̛𝐢.
- 𝐊𝐡𝐨𝐚𝐢 𝐭𝐚̂𝐲 𝐜𝐡𝐢𝐞̂𝐧 𝐭𝐨̉𝐢 𝐒 𝐕𝐢𝐥𝐥𝐚
❄𝐌𝐨́𝐧 𝐂𝐡𝐢́𝐧𝐡:
𝐓𝐡𝐚̆𝐧 𝐁𝐨̀ 𝐔́𝐜 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐍𝐚̂́𝐦 𝐓𝐫𝐮𝐟𝐟𝐥𝐞 𝐚̆𝐧 𝐤𝐞̀𝐦 𝐯𝐨̛́𝐢 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭 𝐡𝐨𝐚̣̆𝐜 𝐂𝐚́ 𝐇𝐨̂̀𝐢 𝐍𝐚 𝐔𝐲 𝐧𝐮̛𝐨̛́𝐧𝐠 𝐚̆𝐧 𝐤𝐞̀𝐦 𝐬𝐨̂́𝐭 𝐦𝐞 & 𝐫𝐚𝐮 𝐜𝐮̉ Đ𝐚̀ 𝐋𝐚̣𝐭.
❄𝐓𝐫𝐚́𝐧𝐠 𝐌𝐢𝐞̣̂𝐧𝐠: 𝐊𝐞𝐦 𝐜𝐡𝐚́𝐲 𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐚𝐧𝐡.

✔Ngoài ra 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 có thể yêu cầu 𝐭𝐫𝐚𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢́ đ𝐚̣̆𝐜 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭 hoặc lựa chọn cho mình một không gian 𝐩𝐡𝐨̀𝐧g 𝐕𝐈𝐏 𝐫𝐢𝐞̂𝐧𝐠 𝐛𝐢𝐞̣̂𝐭.
✔𝐀́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 𝐜𝐡𝐨 𝐤𝐡𝐚́𝐜𝐡 𝐡𝐚̀𝐧𝐠 đ𝐚̣̆𝐭 𝐛𝐚̀𝐧 𝐭𝐫𝐮̛𝐨̛́𝐜.
𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝐭𝐫𝐢̀𝐧𝐡 𝐚́𝐩 𝐝𝐮̣𝐧𝐠 đến 28/2.

————— 𝐒 𝐕𝐈𝐋𝐋𝐀 - 𝐍𝐇𝐀̀ 𝐇𝐀̀𝐍𝐆 𝐏𝐇𝐀́𝐏 —————
𝐅𝐨𝐥𝐥𝐨𝐰 𝐮𝐬: 📍𝟏𝟐𝟖 𝐌𝐚𝐢 𝐇𝐚𝐜 𝐃𝐞, 𝐇𝐚𝐢 𝐁𝐚 𝐓𝐫𝐮𝐧𝐠 𝐃𝐢𝐬𝐭𝐫𝐢𝐜𝐭, 𝐇𝐚𝐧𝐨𝐢.
☎️: 𝟎𝟑𝟓 𝟖𝟓𝟖 𝟖𝟖𝟖𝟔 (𝐙𝐚𝐥𝐨/ 𝐈𝐦𝐞𝐬𝐬) 📦 𝐎𝐩𝐞𝐧𝐢𝐧𝐠 𝐡𝐨𝐮𝐫𝐬: 𝟏𝟎:𝟎𝟎 - 𝟐𝟑:𝟎𝟎 / 𝐌𝐨𝐧𝐝𝐚𝐲 - 𝐒𝐮𝐧𝐝𝐚𝐲

 
YOU MAY LIKE THIS